Činnosti v oblasti

Investovanie na pôde a leseodborne a perspektívne

Storexagro

Firma STOREX AGRO, s.r.o. sa venuje realizovaniu investície do pôdy a jej vysporiadaniu. Naším cieľom je identifikovanie vlastníka, vlastníckych vzťahov a nehnuteľnosti, šetrenie stavu nehnuteľnosti, vyjednávanie a legálne uzavretie dohody.

Dokážeme vyhľadať Vašich predkov a príbuzných, usporiadať spoluvlastnícke vzťahy, ohodnotiť vašu nehnuteľnosť, vyriešiť Vaše záležitosti so Správou katastra a poradiť pri predaji nehnuteľnosti.

Jednou z najhlavnejších služieb, ktorú Vám naša spoločnosť v rámci svojho poradenstva a reálneho zabezpečovania ponúka je, že ako vlastník nehnuteľnosti máte v zmysle platného právneho poriadku možnosť s vlastnými nehnuteľnosťami nakladať rôznym spôsobom. Takto môžete nehnuteľnosť, ktorú práve nevyužívate pre svoju vlastnú potrebu, na určitú dobu, ale aj natrvalo, zhodnotiť vo svoj prospech iným spôsobom. Nehnuteľnosti, s ktorými môžete takto nakladať sú buď pozemky ( poľnohospodárske, nepoľnohospodárske), alebo budovy, ich časti, byty, chaty a nebytové priestory.

Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

Neviete sa dohodnúť so spoluvlastníkom na užívaní nehnuteľnosti? Máte spoluvlastníka na nehnuteľnosti s ktorým sa neviete dohodnúť? Chcete si so spoluvlastníkom rozdeliť užívanie nehnuteľnosti ale neviete ako? Máte nehnuteľnosť v podiele a chýba Vám spoluvlastník? Je Vám spoluvlastníctvo na príťaž?

Prenechajte Vaše starosti spojené so spoluvlastníctvom k nehnuteľnosti na nás a kontaktujte nás či už prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo e-mailom a my sa s Vami do 24 hodín skontaktujeme a dohodneme stretnutie na ktorom Vás oboznámime s možnosťami riešenia Vášho problému so spoluvlastníctvom k nehnuteľnosti.

Konzultácie, analýza a poradenstvo k nehnuteľnostiam

Určite ste sa v živote stretli so situáciou, keď ste sa potrebovali správne rozhodnúť pri prevode, prechode alebo užívaní nehnuteľnosti. Keďže naše služby už poskytujeme niekoľko rokov, vieme o nehnuteľnostiach takmer všetko.

Mnohým z Vás sa taktiež určite stalo, že ste boli oslovení s ponukou o odkúpenie, predaj či nájom nehnuteľností. Bude nám potešením postaviť sa na Vašu stranu či už ako vlastníkov nehnuteľností, alebo záujemcov o kúpu nehnuteľností. Našim zastupovaním budete mať istotu, že predaj či kúpa nehnuteľnosti bude zrealizovaná za výhodných podmienok, ale taktiež, že Vám bude zabezpečený profesionálny prevod vlastníckych alebo užívacích práv k predmetnej nehnuteľnosti.

Právne poradenstvo, zabepečenie prevodu vlastníctva

Jednou z najhlavnejších služieb, ktorú Vám naša spoločnosť v rámci svojho poradenstva a reálneho zabezpečovania ponúka je, že ako vlastník nehnuteľnosti máte v zmysle platného právneho poriadku možnosť s vlastnými nehnuteľnosťami nakladať rôznym spôsobom. Takto môžete nehnuteľnosť, ktorú práve nevyužívate pre svoju vlastnú potrebu, na určitú dobu, ale aj natrvalo, zhodnotiť vo svoj prospech iným spôsobom. Nehnuteľnosti, s ktorými môžete takto nakladať sú buď pozemky ( poľnohospodárske, nepoľnohospodárske), alebo budovy, ich časti, byty, chaty a nebytové priestory.

Vyhľadanie majetku

Máte na liste vlastníctva osobu ktorú neviete identifikovať? Nemáte zapísané na liste vlastníctva všetkých vlastníkov? Nemáte list vlastníctva k nehnuteľnosti? Mali Vaši predkovia nehnuteľnosti a vy nemáte nič zapísané na seba? Počuli ste od Vašich rodičov, prarodičov že ste vlastnili pôdu, lúky, lesy a v súčasnosti ju nevlastníte? Zobrali Vám neprávom v minulosti majetky a neviete čo sa s nimi stalo?

Prenechajte Vaše starosti spojené s vyhľadaním nehnuteľnosti na nás a kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom, a my sa s Vami do 24 hodín skontaktujeme a dohodneme stretnutie na ktorom Vás oboznámime s možnosťami riešenia Vášho problému vlastníctvom k nehnuteľnosti.

Cenník

Pri tvorbe ceny za naše služby sa spoločnosť STOREX Agro s.r.o. riadi týmito zásadami: Cena za naše služby je stanovená individuálne pre každého klienta (podľa komplikovanosti prípadu s ohľadom na potreby klienta). Za oboznámenie sa s prípadom a vytvorenie cenovej kalkulácie klient neplatí. Cenová ponuka je vytvorená vždy až po stretnutí s klientom, po oboznámení sa s požiadavkami a po stanovení si hodnoty majetku, ktorý sa bude vysporiadávať Naším cieľom je pre klientov ponúknuť komplexný servis a služby v procese majetkového vysporiadania a naša stanovená cena za služby pre vás bude garantovaná a konečná

Cena za naše služby sa skladá z odmeny a hotových výdavkov.

Odmena

ak sa nehnuteľnosť nachádza v intraviláne obce (v zastavanom území obce) odmena sa stanoví percentuálne z hodnoty vysporiadávanej nehnuteľnosti. Percentuálna výška tejto odmeny sa pohybuje v rozmedzí medzi 5 – 8 % z hodnoty vysporiadavanej nehnuteľnosti

ak sa nehnuteľnosť nachádza v extraviláne obce (mimo zastavaného územia obce), odmena sa stanoví po zvážení krokov a ich náročnosti potrebných na vyriešenie majetkoprávnej veci dohodou

Hotové výdaje určíme percentom (5%) z odmeny za naše služby.

Hodnota vysporiadavanej nehnuteľnosti určíme podľa jedného z troch kritérii:

na základe nami stanovenej hodnoty nehnuteľnosti (trhovej hodnoty), ktorý sa vysporiadava na základe ohodnotenia majetku súdnym znalcom dohodou

Pán Frank J. (Chicago, USA, mal predkov zo Slovenska)

Vivamus ut ex facilisis, consectetur nisl nec, tincidunt quam. Donec vel augue ut mauris tempus posuere. Maecenas in varius ante. Curabitur in consectetur nibh, at vestibulum sapien. Aenean id augue est. Aliquam arcu metus, sollicitudin sed gravida vel, eleifend vel tellus. Curabitur id vehicula nibh. Curabitur ullamcorper elit lacinia ipsum malesuada, non cursus lorem ultrices. Cras eu justo vitae odio vulputate volutpat. Phasellus non porttitor ligula, et ornare odio. Vestibulum ac nisi erat. Maecenas at blandit leo, ac eleifend ante. Nam sit amet massa vel enim vestibulum tempor eu venenatis quam. Morbi sit amet elit lorem.

Donec tempor pretium turpis. Etiam non blandit risus, eget congue lorem. Mauris vitae tincidunt tortor. Vestibulum tincidunt felis massa, vel efficitur leo fringilla eget. Etiam ac leo mattis, venenatis lorem in, egestas nisi. Nam ornare nisi ornare mauris consectetur interdum. Vestibulum lobortis magna non massa mattis, vel maximus velit eleifend. Donec at iaculis nibh.

Donec vel neque lacus. Suspendisse potenti. Pellentesque consequat gravida lorem, vel facilisis lectus.

Vďaka spoločnosti STOREXagro teraz vieme, že majetky sa jednoducho stratiť nemôžu.

Pán Ing. Peter K. (Lučenec, SR)

Potreboval som zhodnotiť svoj pozemok. Oslovil ma potenciálny investor, že by mal záujem o kúpu môjho podielu na pozemku, ktorý vlastním v Bratislave. Keďže tam už nebývam, rozhodol som sa pozemok predať, a aby som dosiahol čo najvyšší výnos z predaja, oslovil som predstaviteľov poločnosti STOREX agro aby ma pri predaji zastupovala a vyjednávala za mňa. Podarilo sa

Pozemok mi zhodnotili o 15% v porovnaní s pôvodnou cenou, ktorú som bol ochotný akceptovať.

Pán Ľubomír M. (Košice – okolie, SR)

Pri budovaní novej diaľnice v našom okrese som sa domnieval, že vlastním nejaký pozemok, cez ktorý by mala viesť nová diaľnica. Nevedel som však kde a ako začať. Vsadil som na profesionálov a oslovil som spoločnosť STOREX agro s mojím problémom.

Do 40 dní pozemok našli, zabezpečili dedičské konanie a zapísali na list vlastníctva. A tak som mohol svoj diel predať.

Pani Helena K. (Bratislava, SR)

Služby spoločnosti naša rodina využila už niekoľkokrát. Naposledy nám pomohli prostredníctvom ich geodeta zamerať a vysporiadať dvor s rodinným domom, ktorý sme mali v spoluvlastníctve s iným majiteľom.

Fotografovanie na cudzom pozemku

dátum: 17. apríl 2015

Fotografovaním niekedy zasahujeme do práv iných osôb. Pred tým ako vyhotovíme fotografie osoby, obzvlášť na jej súkromnom pozemku, by sme sa mali zamyslieť, či uvedeným konaním neporušujeme jej práva. V našom článku by sme Vás radi oboznámili so základnou právnou úpravou uvedenej problematiky.

Pri fotografovaní cudzích osôb a cudzieho majetku je potrebné vziať do úvahy práva osôb, ktorých fotografujeme. Podľa ust. § 11 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník má fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. V našom článku sa zameriame na ochranu súkromia.

Pojem súkromie zahŕňa jednak ochranu obydlia, ktoré je zaručené aj článkom 21 Ústavy Slovenskej republiky, ale aj súkromnú sféru fyzickej osoby. Do súkromnej sféry fyzickej osoby patrí všetko, čo vytvára súkromný, teda intímny život fyzickej osoby. Patrí sem okrem obydlia osoby, jej súkromná verbálna komunikácia, súkromná korešpondencia, správanie sa v obydlí, oblasť intímneho sexuálneho života. Súčasťou práva na ochranu osobnosti sú aj prejavy osobnej povahy, napríklad tanec, spev a podobne.

Oblasť súkromného života je chránená aj na ústavnoprávnej rovine, a to článkom 16 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa uvedeného článku je nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia zaručená, obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom. Na európskej úrovni je právo na súkromný život zaručený v článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Právna úprava ochrany súkromia osoby ako osobnostného práva je zakotvená predovšetkým v ust. § 11 až 16 Občianskeho zákonníka. Ochrana pred neoprávneným vyhotovovaním obrazových snímok, teda fotografovaním, je upravená ust. § 12 Občianskeho zákonníka.

Podľa uvedeného ustanovenia záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Privolenie môže byť výslovné, a to ústne alebo písomné. Súhlasom môže byť aj gesto, napríklad prikývnutie na znak súhlasu. Okrem výslovného súhlasu môže byť súhlas udelený aj mlčky, teda konkludentne. O konkludentný súhlas pôjde vtedy, ak fotografovanie strpíme, avšak z takého konania musí byť zrejmé, že s fotografovaním súhlasíme.

Zo znenia ust. § 12 Občianskeho zákonníka vyplýva, že privolenie je potrebné nielen na vyhotovenie fotografického záznamu, ale aj na jeho použitie. Ak fyzická osoba dá privolenie na vyhotovenie fotografie, neznamená to, že dala aj súhlas na použitie fotografie. Na použitie fotografie je potrebný samostatný súhlas. Nepísomný súhlas, teda súhlas gestom alebo ústny súhlas, je v prípadnom spore ťažko dokázateľný, najmä ak nie sú svedkovia udelenia takého súhlasu. Preto je vhodné pri vyhotovovaní fotografií zaobstarať si písomný súhlas s vyhotovením fotografie, a aj s jej použitím.

Na ochranu pred neoprávneným zásahom do súkromia je možné použiť prostriedky ochrany osobnosti upravené v ust. § 13 Občianskeho zákonníka. Podmienkou použitia predmetných prostriedkov ochrany je (1) existencia zásahu, ktorý vyvolal alebo bol spôsobilý vyvolať ujmu spočívajúcu v porušení alebo ohrození práv chránených ustanovením § 11 Občianskeho zákonníka, (2) predmetný zásah je neoprávnený a (3) existuje príčinná súvislosť medzi zásahom a ujmou.

Ad 1 zásah nemusí vyvolať ujmu, ale postačuje, aby bol spôsobilý ujmu vyvolať. Či prišlo k ujme, závisí od okolností konkrétneho prípadu.

Ad 2 zásah musí byť neoprávnený. Zásah je neoprávnený, ak nebol daný súhlas na fotografovanie alebo na použitie fotografií. Výnimku z neoprávneného zásahu do súkromia predstavujú takzvané zákonné licencie. Úprava zákonných licencií je zakotvená v ust. § 12 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka. O zákonné licencie pôjde vtedy, ak je fotografia vytvorená a použitá na úradné, vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby, teda nesmie osobe privodiť ujmu. Použitie zákonných licencií teda vylučuje neoprávnenosť zásahu, avšak za predpokladu, že ich použitím, nie je fyzickej osobe privodená ujma.

Preukazovanie majetkovej účasti pri verejnom obstarávaní

dátum: 15. apríl 2015

Novela zákona o verejnom obstarávaní priniesla zmenu, cieľom ktorej je podľa dôvodovej správy znemožniť tzv. schránkovým firmám uchádzať sa o získavanie zákaziek z verejných zdrojov ustanovením prísnejších podmienok účasti na verejnom obstarávaní. O detailoch a podmienkach v súvislosti s uvedeným sa dočítate v našom článku.

V Národnej rade SR došlo dňa 28. januára 2015 k schváleniu novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon"). Hlavným dôvodom novely zákona o verejnom obstarávaní je zabezpečiť, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastňovať iba právnické osoby so známou vlastníckou štruktúrou.

Novela doplneným ust. § 26a označeným ako „preukazovanie majetkovej účasti" sprísňuje podmienky účasti na verejnom obstarávaní tak, aby sa čo najviac znemožnilo tzv. schránkovým firmám, ktorých vlastnícka štruktúra je nejasná, uchádzať sa o získanie verejnej zákazky uložením ďalších podmienok, za ktorých sa možno zúčastňovať verejného obstarávania.

V zmysle ods. 1 predmetného ustanovenia sa verejného obstarávania nemôže zúčastniť (1) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, (2) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo (3) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári

Mnohým z Vás sa taktiež určite stalo, že ste boli oslovení s ponukou o odkúpenie, predaj či nájom nehnuteľností. Bude nám potešením postaviť sa na Vašu stranu či už ako vlastníkov nehnuteľností, alebo záujemcov o kúpu nehnuteľností. Našim zastupovaním budete mať istotu, že predaj či kúpa nehnuteľnosti bude zrealizovaná za výhodných podmienok, ale taktiež, že Vám bude zabezpečený profesionálny prevod vlastníckych alebo užívacích práv k predmetnej nehnuteľnosti.

Novela zákona o vodách

dátum: 16. Marec 2015

Najdiskutovanejšou navrhovanou zmenou v zákone o vodách bolo prijatie ustanovenia, ktoré explicitne umožňuje komerčný vývoz vody do zahraničia. Okrem uvedenej zmeny bol zmenený sadzobník pokút a boli implementované európske smernice. V našom článku sa o predmetných zmenách dočítate viac.

Zákon č. 409/2014 Z. z. (ďalej len „novela"), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách nadobudol účinnosť dňa 15. januára 2015. Novela vychádza predovšetkým z potreby zapracovania pripomienok Európskej komisie k prebratiu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality, súčasne implementuje článok 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, ktorým sa k 22. decembru 2013 rušia niektoré smernice.

Najdiskutovanejšou zmenou navrhovanej novely bolo navrhované znenie ust. § 17a. Navrhované znenie uvedeného ustanovenia by podľa niektorých názorov viedlo k privatizácii vodných zdrojov. Z uvedeného dôvodu bol prijatý ústavný zákon č. 306/2014 Z. z., ktorý doplnil čl. 4 Ústavy o nový odsek 2.

Uvedené ustanovenie zakazuje prepravu vody odobratej z vodných zdrojov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím. Výnimku zo zákazu predstavuje voda (1) na osobnú spotrebu, (2) pitná alebo minerálna voda balená na území Slovenskej republiky a (3) voda na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Uvedený ústavný zákon nadobudol účinnosť dňom 1. december 2014.

Pôvodne navrhované znenie ust. § 17a neprešlo hlasovaním v NR SR a bolo počas legislatívneho procesu v NR SR zmenené. Nové znenie bolo navrhnuté práve z dôvodu prijatia ústavného zákona č. 206/2014 Z. z. Podľa schváleného znenia ust. § 17a sa zakazuje využívanie vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky na prepravu dopravnými prostriedkami alebo potrubím cez hranice Slovenskej republiky.

Zákaz sa nevzťahuje na prepravu vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky len na osobnú spotrebu a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Prepravovať vodu na osobnú spotrebu je možné len na použitie na pitné účely v objeme najviac 20 litrov na osobu. Prepravovať vodu odobratú z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch je možné len za splnenia nasledovných podmienok: (1) výber vodného útvaru na odber vody musí byť uskutočnený s ohľadom na jeho stav, ktorý sa nesmie odberom vody zhoršiť, (2) musí byť zachované prednostné určenie vodného útvaru na odber vody na pitné účely pre obyvateľov Slovenskej republiky a (3) odberom vody z vodného útvaru nesmie byť ohrozené zabezpečenie súčasnej potreby a výhľadovej potreby vody pre obyvateľov na pitné účely a na iné využívanie vody z dotknutého vodného útvaru. Poskytnutie vody na účely humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch je podľa novely obmedzený na čas nevyhnutný na ich zabezpečenie.

Brian Patrick Carroll

dátum: 04. december 2014

better known by his stage name Buckethead, is an American guitarist and multi-instrumentalist who has worked within many genres of music. He has released 157 studio albums, four special releases and one EP. He has also performed on more than 50 other albums by other artists. His music spans such diverse areas as progressive metal, funk, blues, jazz, bluegrass, ambient, and avant-garde music.

Buckethead is famous for wearing a KFC bucket on his head, emblazoned with an orange bumper sticker reading FUNERAL in capital black block letters, and an expressionless plain white mask which, according to Buckethead, was inspired by his seeing Halloween 4: The Return of Michael Myers.[2] At one point, he changed to a plain white bucket that no longer bore the KFC logo, but subsequently reverted to his trademark KFC bucket. He also incorporates nunchaku and robot dancing into his stage performances.[3][4][5]

As an instrumentalist, Buckethead has received critical acclaim for his electric guitar playing, and is considered one of today's more innovative guitarists.[6] He has been voted number 8 on a list in GuitarOne magazine of the "Top 10 Fastest Guitar Shredders of All Time"[7] as well as being included in Guitar World's lists of the "25 all-time weirdest guitarists"[8] and the "50 fastest guitarists of all time".[9] He performs primarily as a solo artist, though he has collaborated extensively with a wide variety of high-profile artists such as Bill Laswell, Bootsy Collins, Bernie Worrell, Iggy Pop, Les Claypool, Serj Tankian, Bill Moseley, Mike Patton, Viggo Mortensen, That 1 Guy, Bassnectar, and was a member of Guns N' Roses from 2000 to 2004. Buckethead has also written and performed music for major motion pictures, including: Saw II, Ghosts of Mars, Beverly Hills Ninja, Mortal Kombat, Mortal Kombat: Annihilation, Last Action Hero, and contributed lead guitar to the track "Firebird" featured on the Mighty Morphin Power Rangers: The Movie soundtrack.

Carroll was born on May 13, 1969 to Tom and Nancy Carroll and is one of five siblings along with Lynn, Lisa, Lori, and John.[10] He grew up in a Southern California suburb not far from Disneyland. In his youth, he was a shy kid and spent most of his time in his room, which was filled with comic books, video games, martial-arts movie memorabilia, and toys. He also spent a lot of time at Disneyland.[2]

Brian began playing guitar at the age of 12. He had been quoted as saying, however, that he did not become serious until a year later when he moved from Huntington Beach, CA to Claremont, CA. His playing began improving by taking private lessons from various teachers at a local music store, Styles Music. His early teachers included Max McGuire, Johnny Fortune, Mark Hammond, Pebber Brown and Paul Gilbert. Buckethead played a tribute to all his early teachers when the Deli Creeps played a show at Styles Music's 25th anniversary. He then began making demo recordings of both his playing as well as his writing styles, which would later be released on 2007-2008.

The Buckethead persona came to be when Carroll saw the 1988 fright flick Halloween 4 and was inspired by the film. He went right out after seeing it and bought a Michael Myers-like white mask. The bucket idea came later that night while eating Kentucky Fried Chicken

Adresa

 • STOREX agro s.r.o.
 • Dopravná 5
 • 955 01 Topoľčany
 • Slovenská republika

Kontakty

 • tel.: 038 532 798 0
 • mobil: +421 (0)907 746 097
 • e-mail: info@argopoda.sk

Fakturačné údaje

 • IČO: 283 364 890
 • IČ DPH: SK 1020407090
 • sídlo:
 • Dopravná 5
 • 955 01 Topoľčany
 • Slovenská republika
 • zapísané v obchodnom registry okresný súd Nitra
 • zložka číslo 590/87